جلسه مشترک با نماینده گان بانک انکشاف آلمان (KFW)؛به سلسله همکاری های قبلی بانک انکشاف آلمان ( KFW) در سکتور انرژی برق…

Posted by ‎Renewable Energy Department ریاست انرژی قابل تجدید‎ on Sunday, December 2, 2018